Lukáš Volkman: Počátek běd…

LK 21 v.7-19: Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“ Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť znamení přijdou v mém jménu a budou říkat: „Já jsem to!“ a „nastal čas.“ Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“

Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a moc, hrůzy a velká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat a budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátiti žádný váš protivník. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.“

Milí přátelé, toto kázání jsem psal poprvé 19.listopadu 1989 a zjišťuji, že na jeho aktuálnosti a zejména na všech skutečnostech, o kterých mluví Lukášův text, se nic nemění – proto ho dnes ve dnech výročních 17. listopadu 1989 posílám.

Je třeba ale začít dvěma verši předcházejícími naší otázce – „když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: ,Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetánoʻ.“

Je až neuvěřitelné, jak pravdivě se naplnily Ježíšovy předpovědi. To je pro naši víru velice posilující, neboť tím nadějnější jsou biblická zaslíbení života věčného v království Božím. Jeruzalémský chrám byl skutečně rozmetán a nezůstal kámen na kameni. Stalo se tak za římské nadvlády roku 70 po Kristu. Ale zatím jsme v době Ježíšovy pozemské existence a lid chce vědět, kdy to nastane a jaké bude znamení. Ježíš nedává konkrétní odpověď. Není podstatné kdy se to stane, ale že se to stane. A tak místo odpovědi čteme o varování, jak praví Janovo evangelium, lživými proroky. A pak tu máme výčet hrůz, které nastanou: povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Tato slova, jako by byla opsána ze Zjevení Janova. I toto je proroctví, ve kterém měl Ježíš pravdu. Ježíš neidealizuje budoucnost. Všechny ty hrůzy, strádání, umírání a hlad a bolest nevylučují Boha.

„Kdyby byl Bůh, tak by se to nemohlo dít“ – tuto lidskou argumentaci náš text rozbíjí a popírá. Vyvrací tento důvod, vedoucí mnohé lidi k ateismu. Nikdo nevydal větší svědectví o Bohu než Kristus a zároveň tento Kristus hovoří o válkách, zemětřeseních a hladu. Ježíš Kristus ale nezaslibuje pokojný, klidný, bezproblémový pozemský život. Nevěří-li někdo na základě existujícího utrpení v Boha – potom nedokazuje, že Bůh není, ale dokazuje, že svou nevíru postavil na svých úvahách. Na svých laciných a pohádkových představách, které nemají nic společného s Bohem biblickým. Utrpení nevylučuje Boha, neboť právě  utrpení se mnohdy stává jedinou přístupovou cestou k Bohu. Přes utrpení se člověk stává nejpřístupnějším. Ale co je ještě neuvěřitelnější, že Bůh sám v Ježíši Kristu trpí. Skrze Kristovo utrpení k nám přichází Boží milost. V trpícím Kristu zakoušíme Boží lásku. Ježíš věděl, co ho čeká, a v 18. kapitole Lukášova evangelia verše 32-33 předpovídá svým učedníkům svou budoucnost: „neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane…! Kristus sám nebyl utrpení ušetřen a své učedníky upozorňoval na to, že to nebudou mít příliš lehké.

Jak čteme: „ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat, budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Tedy nejen že existují všechny ty pohromy, o kterých Kristus mluvil, ale vyznavačům Kristovým je přímo předpověděna budoucnost, která vůbec nevypadá růžově. Kristus nám nikde nezaslibuje, že se nám vyhne utrpení. Kristus nám ve víře zaslibuje sílu k překonání utrpení a zaslibuje nám naději, která převyšuje jakékoliv utrpení. To je to, oč v křesťanství jde. Je nám zaslíben život věčný a toto zaslíbení stojí nad všemi hrůzami i katastrofami. Toto zaslíbení smíme z milosti Boží přijmout.

A to je také důvod proč nejen ve víře, ale i pro víru, jsou schopni vytrpět to, co by v žádném jiném případě nevytrpěli. Ani ve výčtu utrpení svých učedníků se Ježíš nemýlil. Důkazem toho může být například apoštol Petr, ale našlo by se daleko víc svědků. Petra uvádím proto, že zažil pozemského Ježíše a zřejmě i na vlastní uši slyšel, co čeká věrné vyznavače Kristovy, a navíc na Petrovi se vyplnilo vše, o čem Ježíš hovořil. Byl pronásledován, vyslýchán, bičován, souzen, vězněn a nakonec popraven. Když si uvědomíme, jak velikou víru museli tito lidé od Boha dostat a jak byli schopni o tuto víru se opřít, tak to vypadá až neuvěřitelně. Ano, víra, to je také statečnost. Ale apoštolové uvěřili Ježíšovu výroku, kterým končí naše stať: „Když vytrváte, získáte své životy.“ Toto ujištění není lidskou vůlí, ale Božím zaslíbením. Z toho pohledu víry najednou zjišťujeme, co to je skutečná tragedie – je to život bez Boha, život bez výhledu do budoucnosti, život bez naděje. To je ta největší hrůza, která může člověka potkat. A tohoto neštěstí nás che Bůh uchránit. Víra neznamená, že neprožijeme nic tragického, víra znamená, že před tím, co je nejtragičtější, můžeme být zachráněni – a to je ztráta života věčného. Pravdivě a hezky to vyjádřil Coretta Scott King: „Smrt není největší zlo, mnohem horší je žít stranou Boží lásky.“ Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ