4. 6. 1989 a 8. 10. 2017, Lukáš Volkman, říjen 2017

 

Mk – 11, 22-25: Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ,Zdvihni se a vrhni se do moře – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.ʻ Proto vám pravím: ,Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupeníʻ.“

Sestry a bratři, milí přátelé – text pro dnešní zamyšlení je jedním z nejaktuálnějších z celého listu apoštola Pavla Římanům a dalo by se říci z celého Písma svatého. Naše stať nese název „Scestí bezbožnosti“ a zvláště její první část, kterou jsme si četli, je pro nás velice důležitá. Ukazuje nám, že ateismus je stejně starý jako víra. Bezbožností a nepravostí potlačující pravdu má apoštol Pavel na mysli pravdu o Bohu.

Toto tvrzení se však dá zevšeobecnit. Nepravost potlačuje jakoukoliv pravdu, a to tím, že chce sama sebe ospravedlnit a zamaskovat. Za tímto účelem se nepravost vydává za to nejlepší, co existuje, a na potlačení pravdy je schopna vynaložit maximální úsilí. Pravda, která začne vycházet najevo, je potom zuřivě zastírána a umlčována. Systém postavený na nepravosti je nucen měnit svá násilně, či křečovitě prosazovaná a proklamovaná tvrzení, což platí především v politické diktatuře, ale abychom to zaktualizovali i v časech demokratické svobody, neboť jak vtipně napsal Ivan Kraus: „Svobodu lze pohřbít už ve volebních urnách“. Výroky a to i vrcholných politiků (a nejen těch obžalovaných či trestně stíhaných) docházejí mnohdy (a nejen na podkladě odposlechů) takových proměn, až jsou v úplném rozporu (o skutcích ani nemluvě). Týká se to ale všech sfér lidského života včetně náboženského fanatismu a zaslepenosti. Ani ze lží, ani z mnoha polopravd se však pravda složit nedá.

Přejdeme-li do duchovní sféry, potom platí, že v pozemském životě dokonce pravda o Bohu nikdy plně najevo vyjít nemůže. Přes všechno poznání zůstává Bůh tajemstvím. Je to vždy věcí víry, a proto přístup k ní je vnitřní záležitostí, pro kterou se musí každý jedinec rozhodnout sám. Následující verše 19. a 20. – „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné; Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ – jsou v podstatě nepřímým důkazem Boha z jeho stvoření. Tato myšlenka byla zvláště silně rozpracována v katolické církvi ve středověku a je i dodnes používána, a to dokonce i ve vědeckých kruzích. Vzpomínám si na výrok jednoho vynikajícího fyzika – nositele Nobelovy ceny (jehož jméno jsem bohužel zapomněl) a ten řekl: „Dokonalost motýlího křídla mě přesvědčuje o tom, že Bůh existuje“.

Bible považuje ateismus za bláznovství (jak dokládá náš vstupní verš) ze Žalmu 14: „Bloud si v srdci říká; „Bůh tu není“. V kralickém překladu je použito slovo „blázen“. Podobný pohled nacházíme i u apoštola Pavla v 22. verši našeho textu – „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství“. Toto tvrzení v následujícím verši Pavel vysvětluje – „Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.“ Tato slova kritizují římské uctívání božské podstaty lidí a zvířat. Ač se to zdá zcela nepochopitelné, s určitou obdobou těchto projevů se mohli lidé setkat dokonce i v dvacátém století, např. ve fašistickém či stalinském období tvz. kultu osobnosti.

A opět, pokud bychom to aktualizovali – nekritická adorace některých sportovních, hudebních či jiných „hvězd a hvězdiček“ by byla akceptovatelná ještě pro pubertální nezávislost. Nad čím mi ale rozum skutečně stojí (a nejen mě), to je zcela bezbřehá adorace některých politických demagogů, prospěchářů či servilních patolízalů. Ani vyložené, prokazatelné a opakované lži, podvody, arogance a zneužívání funkce, vlivu a moci neotevře mnohým lidem oči v jejich zaslepenosti, zatvrzelosti a fanatickém uctívání.

Vrátíme-li se do naší epištoly, potom Boží reakci na již zmíněné zaměnění slávy nepomíjitelného Boha máme zachycenu v následujícím verši 24. – „Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla“. Zde apoštol Pavel naráží na proslulou římskou uvolněnost mravů, vedoucí někdy až k perverzitě. Dvacátý pátý verš – „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky!“ – je připomenutím toho, co bylo čteno na začátku tohoto textu. Potlačená pravda je nyní vyměněna za lež. Ovšem pozor – klanění a služba tvorstvu se dá zevšeobecnit na všechny předměty, zájmy, koníčky, věci i mezilidské vztahy, kterým lidé nezdravě propadají. Tím je aktuálnost rozšířena téměř na všechny lidi. Sebekriticky musím přiznat, že i pro mne se staly některé zájmy určitým druhem fetiše a proto vím, jak těžko se člověk dokáže povznést nad tyto věci či závislosti.

Věrné následování Ježíše Krista – to je především nezávislost na všem ostatním. Nezávislost ve smyslu jediné nenahraditelné závislosti – Kristu odpouštějící lásky. Z křesťanského pohledu, tedy věci smějí člověku sloužit, ale nesmějí jej zotročovat. Já osobně v tomto bodě cítím nejen svůj obrovský dluh, ale i jeden z nejtěžších nároků evangelia, protože náhražka stvořeného za Stvořitele je v celé této společnosti a asi i v téměř celém světě největším duchovním problémem. Dochází totiž k určitému druhu uspokojení a tudíž oslovitelnost – včetně i křesťanů tradičních církví je rapidně snížena. Bez vědomí Boha se začne vytrácet pokora. Bohorovnost, sebeuspokojení včetně intelektuálního či kulturního a pocit vlastnictví může člověka lehce vzdálit od největšího bohatství – bohatství na dosah ruky, bohatství překračující rámec našeho života.

Paradoxně si většina lidí myslí, že víru předků už překonala, ale ve skutečnosti ji ve svém životě vůbec nepoznala. Tušení o její proměňující síle si tito lidé ani vzdáleně neumí představit, ale ruku na srdce, a opět to směřuji především k sobě, na tuto proměňující sílu víry zapomínáme často i my, kteří jsme v církvi i určitém sboru nalezli svůj duchovní domov. I ve víře se jedná o neustálý vnitřní zápas každého sama se sebou, se svými slabostmi, nezájmem, lhostejností či zevšedněním. O to větší význam mají na druhé straně všechna naše setkání včetně a především těch bohoslužebných, protože víra nemající dopad do našeho života se míjí svým účinkem a my se i v této víře a s ní míjíme s Božím stvořitelským záměrem.

Sestry a bratři, milí přátelé, Slovo Boží, konkrétní společenství Stolu Páně a upřímné i vytrvalé modlitby, mají schopnost naší víru obnovovat i restartovat a my tak budeme moci z milosti Boží zakoušet její bohatství, radost i posilující naději života věčného i sami na sobě, a sdílet jí se svými bližními. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ