Lukáš Volkman: Následování

Markovo evangelium 8,34-39: „Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly‘.“

Sestry a bratři, různé evangelní texty mohou náhle (na základě celosvětových, celostátních či velice osobních událostí) člověka nově oslovit, překvapit, ale i zaskočit či dokonce pobouřit a rozhodně o nich musí nově uvažovat, ztotožnit se s nimi, anebo vnitřně bojovat.

Stať „Následování“ by přesně do takové kategorie v současné době mohla zapadnout. Přeskočíme-li slova o „zapření sebe, vzetí svého kříže a následování“, ke kterým se dostanu na závěr – hned ten následující verš může působit jako rozbuška. „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“

Zprávami o ztrátě životů jsme v médiích neustále zaplavováni. Řezání hlav a upalování zajatců islámských fanatiků a vrahů, teroristické útoky všude možně na světě, válečná agrese na Ukrajině, atentáty (např. na Putinovy odpůrce) či šílené střílení v restauraci v Uherském Brodě. Připočteme-li k tomu oběti živelných pohrom, tragických nehod, zákeřných nemocí a stáří, je jasné, že těch zpráv je až nad hlavu.

V té souvislosti Ježíšova slova: „neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde“ mohou (pro někoho) znít až absurdně či rouhavě. Všichni si totiž tu větu kladou úplně opačně – kdo by nechtěl zachránit svůj život, ten si ho ani nezaslouží. Kromě sebevražedných útočníků jej chtějí zachránit všichni, včetně všech obětí, kterým to není umožněno. Snaha zachránit svůj život patří k nejsilnějším lidským pudům a přirozenostem.

Ke skutečnému lidství patří i empatie a soucit, a tudíž by nikomu nemělo jít jen o záchranu svého života, ale i o životy ostatních a je úžasné, že jsou dokonce záchranáři, vojáci, policisté, hasiči a různé organizace, ale i jednotlivci, kteří pro záchranu cizích životů jsou ochotni riskovat své vlastní. A právě ty události masového zabíjení mohou v někom prohloubit cynismus a lhostejnost, ale existuje i obrovská vlna solidarity – i zvýšeného strachu a pocitů ohrožení, kdy se zvyšuje důraz a proměňují se zákony na větší ochranu lidských životů.

Při našem posledním komponovaném večeru – cestománii – byla připomenuta osobnost Alberta Schweitzera, jehož stěžejním krédem byla právě „úcta k životu“. Schweitzer si dobře uvědomoval rizika, spojená s vývojem technické vyspělosti lidstva a proto napsal: „Mocí, kterou jsme získali nad silami přírody, jsme se od nich osvobodili a učinili je služebnými. Zároveň jsme se však od nich odloučili a dostali jsme se do mnohých nebezpečí nepřirozenosti. Mocí, kterou jsme získali nad silami přírody, dostáváme také v netušené míře moc jako lidé nad lidmi.“

Onu míru moci lidí nad lidmi si můžeme uprostřed všech těch zpráv stále uvědomovat a připomínat. Mimořádně výstižné je totiž jedno ruské přísloví (které je díky jeho nejvyššímu představiteli v plnosti realizované) a to zní: „Život dává jen sám Bůh, ale bere kdejaká svoloč.“ Tato skutečnost mne naplňuje třemi pocity: hlubokou lítostí nad oběťmi, bezmezným vztekem nad „kdejakou svoločí“ a samozřejmě částečně i strachem, který vychází ze závěru již citovaného výroku Alberta Schweitzera. Co by se ale také mělo dostavovat a prohlubovat, to je pokora a vděčnost za dar života. V této souvislosti se mi vždy vybaví jedna báseň mého otce „Život je nejcennější dar, přitakáváme bez rozdílu. Jen si tak denně připadat obdarováni a ne obtíženi“. Pro život a spokojenost s ním totiž není určující jenom vnější podoba a samotný průběh, ale důležitý je náš přístup, naše vnímání. Hudební skladatel židovského původu Irvin Berlin (který si asi také zažil svoje, ale přesto se dožil úctyhodných 101 let), pravil: „Život se skládá z deseti procent toho, co z něj uděláte, a z devadesáti toho, jak ho berete.“

K vnímání života, především toho vlastního, je strašně moc užitečná vděčnost a duchovní pokora, krásně vyjádřená aforismem Pavla Kosorina: „Pán mi život vzal a zase mi ho dal, abych pochopil, že není můj.“

A vedle toho jako vyvažující protipól je nervy ochraňující určitá odlehčenost a smysl pro humor (i když černý) zachycený ve výroku Bonviera: „Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí.“

A tady by mohla vzniknout otázka, zda Ježíšova slova o ztrátě života, vedená snahou jej zachránit, nejsou také podceněním a zlehčením hodnoty života či dokonce opovržení životem – což některé filozofie či duchovní proudy obsahovaly. Nebylo by to ale logické k Ježíšovým opakovaným léčitelským aktivitám, kdy život zachraňoval, dokonce křísil ze smrti anebo hodně ulehčoval. Ježíšova slova jsou vyslovena na pozadí daleko větší hodnoty, kterou si ani nedovedeme představit, a se kterou mnozí vůbec nepočítají, a tou je život věčný. Záchrana života věčného v období tyranie a pronásledování křesťanů mohla obsahovat ztrátu života vezdejšího a ztráta života pro Ježíše Krista a pro evangelium znamená záchranu života věčného. Opět bychom si to měli silně uvědomovat a být o to pokornější – že nejsme vystaveni takovým zkouškám a tomuto utrpení.

Nenahraditelnost hodnoty života věčného vyjadřuje výstižně otázka položená v textu: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ Ve svém následování Ježíše Krista jsme ušetřeni pronásledování a zabíjení – což není ani dnes běžné všude na světě, ale přesto víra musí obsahovat určité sebezapření a přijetí kříže nejen osobního, ale především kříže Kristova. A tím jsme se dostali k našemu úvodnímu verši: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“

Milí přátelé, k nesení svého kříže je sebezapření nezbytné, neboť bez něj bychom jej neunesli. Vedle sebezapření je ale velice důležité i přijetí kříže Kristova, který nemůžeme ani napodobit, ani odnést, ale jedině přijmout jako dar obětující se Boží lásky. V tomto připjetí je však obsažena obrovská podpora a nosnost i pro ty nejtěžší zátěže našeho bytí. To vyjadřuje výrok věřícího svědka: „Kříž nese ty, kteří jej nesou.“ Přijetí Kristova kříže je posílením k nesení všech našich křížů, protože za ním a skrze něj přichází vzkříšení. Přijetím podílu na Kristově kříži smíme totiž mít podíl i na Kristovu vzkříšení a životě věčném. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ