Lukáš Volkman: Naše vykoupení (osobní – ne obchodní!)

II.list Korintským 5,21-6,2: „…na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.“ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“

Posledního verše 5. kapitoly 2. listu Korintským: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“, se týkal i výrok z knihy Bernarda Bergmana „Ježíš Kristus nebo Budha, Mohamed či hinduismus?“ – a toho se týká malá část, kterou bych chtěl připomenout. Po uvedení zlomových momentů u nejvýznamnějších náboženských zakladatelů a vyzdvižení jejich naprosto rozdílného způsobu života píše Bergmann k osobnosti Ježíše Krista: „Úplně jiné je to u Ježíše Krista. Žádný zápas o očištění a tříbení jako u Buddhy. Ježíš Kristus zůstal čistý od každé poskvrny znečištění skrze hřích. Své nepřátele, zákoníky a farizeje vyzývá: ,Kdo z vás mne obviní z hříchu?‘ To však žádný nemohl, ačkoli stále číhali na jeho život a podezíravě ho sledovali. Museli umlknout. Řekněme si to jasně, v jeho životě nebylo lži, nelásky, nespravedlnosti, zlého slova, nečistoty, ačkoli se s tím setkával při styku s lidmi na každém kroku. Přesto všechno je miloval.“

Tato citace výstižně ukazuje na nepřekročitelný a nepřekonatelný rozdíl mezi Ježíšem Kristem na jedné straně a – mohli bychom říci – na straně druhé celým zbytkem světa. Kristovu bezhříšnost můžeme také popsat jako jinak zcela bez výjimky – existující výjimku, potvrzující pravidlo – pravidlo Božího spasitelského díla, čímž se dostáváme ke druhé části Pavlova verše (toho, který nepoznal hřích „kvůli nám ztotožnil s hříchem…“). Kristova jedinečná bezhříšnost není samoúčelná, není sama pro sebe. Není to zářivě čistý drahokam, který má pouze vyniknout na pozadí nečisté, nezářící a často velice temné přirozenosti člověka. Kristova oběť není uměleckým artefaktem ani ozdobou lidských dějin, nýbrž jejich nemilosrdnou obžalobou a následnou záchranou. Spojení Kristovy bezhříšnosti s naším  lidským hříchem je nečekané, šokující a nezvyklé a stejně nezvyklý je také jeho účinek.

V praxi a běžných přírodních zákonitostech je tomu tak, že i jedna kapka jedu dokáže otrávit velké množství vody. V duchovním slova smyslu dochází k procesu přesně obrácenému. Jeden jediný Ježíš Kristus by se také mohl zdát v obrovských lidských masách čítajících miliard úplně osamocenou kapičkou v nekonečném oceánu a krátký časový úsek od ukřižování po vzkříšení (onoho třetího dne) se na pozadí mnoha tisíciletí lidských dějin jeví také poněkud mikroskopicky, a přesto před Bohem není Ježíšova bezhříšnost ani naředěna ani utopena v lidské hříšnosti a zlobě, i když to tak na nás může často působit. Ježíšovo vykupitelské dílo se neztrácí ani nezaniká ve všech mnohdy halasných lidských počinech všeho druhu, i když i to se nám někdy může zdát. Kontaktem Ježíše Krista s hříchem nedochází k znečištění Krista (jak se kdysi obávali farizeové), ale naopak dochází k očištění hříchu, a tím se dostávám ke třetí části Pavlova výroku.

Tato třetí část je vyvrcholením celého verše, neboť nám odkrývá záměr Božího nepochopitelného počínání – proč vůbec byl Ježíš Kristus ztotožněn s hříchem. Je to proto „…abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ Jinými slovy, abychom byli vykupitelní, abychom byli povýšeni do stavu lidství, ke kterému jsme byli stvořeni. Dosažení jinak naprosto nedosažitelné Boží spravedlnosti, to je věcí vážného, odpovědného a především pokorného přijetí Bohem nabídnuté spásy.

Proto apoštol Pavel hned v následujících slovech, kterými začíná 6. kapitola, píše: „Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: ,V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přišel na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!‘“ To jsou mimo jiné slova jako stvořená do doby postní. Nepřijímat naprázdno, tj. bezúčastně, bezmyšlenkovitě, mechanicky, stereotypně a lacino. To, že platí Bůh za nás náš dluh vůbec neznamená, že by neměl skoro žádnou cenu (jak podle toho často jednáme), ale přesně naopak. On má naprosto nesplatitelnou cenu a proto nikdo jiný, než Bůh za něj platit nemůže.

Tato třetí část 21. verše „abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ je od předchozích částí zásadně odlišná tím, že na Kristu, který nepoznal hřích, ani na jeho ztotožnění s naším hříchem absolutně žádný podíl nemáme ani mít nemůžeme, zatímco ve slovech „abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ jsme přímo vybídnuti ke spolupráci s Bohem. Tady bez vlastní účasti a podílu, bez osobního přijetí a vztahu, bez, řekl bych „zvednutí hozené rukavice“ či „uchopení se záchranné ruky“, jsme naprosto mimo. Stojíme mimo spásu, mimo milost, mimo zásadní dění, chcete-li sice výběrově, ale z jeho výběru jsme se dobrovolně vyřadili my sami. Uvedená slova „v čas příhodný jsem tě vyslyšel“, myšlená na Hospodina, bychom mohli v takovém případě úplně obrátit na sebe: „V čas příhodný jsem tě nevyslyšel, a proto se den spásy nekoná!“

Sestry a bratří, řada filmů končí nezodpovězenou otázkou. Dovolte mi též skončit otázkou, na kterou si musíme odpovědět každý sám. Z dnešního verše vysvítá, že se Bůh v Ježíši Kristu ztotožnil s naším hříchem. Nejpodstatnější otázka našeho bytí tedy zní: „Jak jsme se my ztotožnili se svým ztotožňujícím se Bohem?“ Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ