Milovat bližního svého, Zdeněk Havránek, prosinec 2018

 

EV. Mk 12,32-34

„I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.“

 

(Zachariáš 9,9 ; Římanům 13,8-14)

 

Milovat bližního svého

Sestry a bbratři, dnešní nedělí vstupujeme do doby Vánoční, a tak se soustřeďme na to, co je nejdůležitější zvěstí Ježíše Krista, jehož příchod očekáváme. Co je tou nejdůležitější zvěstí pro náš život. Nejdůležitější je láska k bližnímu svému, k sobě samému, a Láska k jedinému Bohu. (Kdo to je bližní? To je jakýkoliv člověk, s kterým přicházíme do styku a je blízko.) Láska k Bohu neznamená mít lásku k mnoha bohům či svatým otcům, jak je obvyklé u některých církví, či jiných náboženství, ale je to láska k jednomu jedinému Bohu, který k nám přišel jako Syn Boží, aby nás zachránil před smrtí a hříchem. To vše je napsané v našem evangeliu. Víra v jediného Boha, láska k němu a láska k bližnímu svému. Zajímavostí je, že ve Starém zákoně bylo obětování Bohu, různé zápalné oběti jemu přinášené stavěno nad lásku k bližnímu. To Ježíš obrací. Bez lásky k bližnímu není nic a oběti tak ztrácejí na významu. A nejen, že bez lásky k bližnímu nemá zápalná oběť žádný smysl, ale ztrácí tak i svůj význam. Jediné na co bychom se měli soustředit, je právě láska k bližnímu. Zápalné oběti totiž původně symbolizovali lásku k Bohu a to bylo více, než-li láska k bližnímu svému. Ježíš však říká, že bez lásky k bližnímu se těžko můžeme přiblížit lásce k Pánu Bohu. Na našem textu je také zajímavé, že zde vystupuje zákoník, který Kristu dává za pravdu. Na ostatních místech Nového zákona stojí zákoníci proti Ježíšovi a jeho učení.

Pro mne z toho vyplývá jediné ponaučení, z toho srovnávání zápalných obětí a lásky k bližnímu. Dnes někteří chodí do kostela, a připadá mi, že je to pro ostatní lidi, jako bychom konaly ty zápalné oběti. Jakoby to bylo důležitější, než pomoci druhému v jeho starostech a trápení. Podle mého názoru je důležitější, jak si vedeme mimo zdi kostela v našich životech, jak se chováme k ostatním lidem, než kult jako takový. Dříve se zapalovaly oběti. Dnes se chodí na bohoslužby a různé jiné náboženské ceremonie a obřady. Jestli si někdo myslí, že bude chodit řádně do kostela, ale mimo zdi kostela se nebude chovat v souladu s přikázáním lásky, jen stěží vstoupí do království nebeského, jak říká Ježíš zákoníkovi. Zákoník z naší perikopy pochopil podstatu věci, a proto mu Ježíš odpovídá: „Nejsi daleko od Božího království.“ Je tedy důležitější to, jak zacházíme s bližními svými, než to, že budeme chodit každou neděli do kostela. Ten kostel je důsledek, výsledek naší cesty. Potvrzením našeho působení mezi lidmi a přiznání se k nebeskému Otci. Boží slovo nás zde oprašuje a koriguje. A můžeme i sebereflektovat samy sebe a naše chování minulého týdne, či posledních měsíců, zda bylo v souladu s Božím slovem. Zda nejsme přísnější než samotný Syn Boží Ježíš Kristus a zda naše kroky a rozhodnutí činíme v Lásce k bližnímu svému a pro Lásku Boží. Pokud je to tak, i pro nás platí slova: „Nejsi daleko od Božího království.“

Nejsme daleko od Božího království, jelikož Ježíš Kristus již mezi nás přišel a stále mezi námi je. A znovu přijde 24. prosince, abychom si připomněli jeho narození a život a abychom se více soustředili na jeho život, jenž nám dává život věčný, než na náš vlastní život. Starozákonní verš, který jsme četli z proroka Zacharijáše, jako by nás uváděl do adventního času, do času příchodu Ježíše Krista. „Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný.“ Ano, přichází k nám náš spravedlivý a vítězný král. Král, který nakonec zvítězí nad smrtí. A my dnes právě vcházíme do období plného očekávání. Očekávání narození našeho Pána a Spasitele. A vidím, že spolu dnešní texty nadmíru souvisí. Skočíme tedy rovnou do epištoly Římanům, kde jsme četli, že bychom se měli soustředit na příchod našeho Pána, jelikož nastala hodina, nastal čas příchodu Spasitele. Skutečně žijeme v posledním čase před příchodem mesiáše, to je jedna věc. Ale můžeme to pojmout v mnoha rovinách. Nejdříve, jak je psáno, že den spásy je blíže, než v den našeho uvěření v Pána Boha. Dále – nastal čas, abychom se probudili ze spánku. Tak se může probudit i lidstvo. Tak se můžeme probudit my v našich životech a zanechat minulost minulostí. Anebo alespoň si vzpomenout na advent, kdy očekáváme také příchod, narození našeho Pána Ježíše Krista. Můžeme na chvilenku zanechat radovánek spojených s létem a využít zimy a tmy k soustředění se samy na sebe. Zastavit se v čase. Vzpomenout si, že existuje i duchovní svět. Zajít si do galerie, do divadla, na koncert, na oběd s rodinou, s přáteli. Třeba i zajít do kostela a přečíst si knížku, nebo meditovat nad slovem Božím. Ale svět je neskutečně hektický. A právě proto teď je ten čas se zastavit a být s rodinou, se svými blízkými. Čas napravit vztahy s našimi bližními, pokud nám na nás záleží. Svět však brojí opačným směrem. Nejenom, že se lidé hádají a přou z různorodých důvodů a vládne sobectví. Ale na světě je i mnoho válečných konfliktů a utrpení z toho plynoucí. A období Vánoc místo, aby bylo obdobím klidným, je v západních zemích ještě více hektické než zbytek roku, který nám připadá tak neskutečně hektický. Lidé nakupují, pracují, stresují se a dokonce si na dárky půjčují peníze. O dárky však na Vánoce nejde. To má být spíše symbolika. Největším darem je narození Syna Božího. Vraťme se k původnímu významu Vánoc a věnujme se více duchovnímu životu, klidu, čtení pohádek, Bible a spolubytí se svými blízkými. O dárky nejde. Jde o to být spolu. Někteří říkají, buďme na sebe milí, jsou přeci Vánoce. To je špatně. Lidé mají být na sebe hodní celý rok. A tak se pojďme společně soustředit na příchod našeho Pána tím, že na něj budeme více myslet a zkusíme být milejší na své blízké, ne kvůli tomu že jsou Vánoce, ale kvůli tomu, že jde o nás. Pokud prožíváme nějaké problematické vztahy s našimi blízkými, je dobré se před setkání s takovou osobou pomodlit. Modlitba nám pomůže i k narovnávání vztahů či smíření se s druhým člověkem. Modlitba nám dává sílu, klid na zvládnutí obtížných situací. Abych se já osobně mohl více soustředit na Pána Boha, zanechám hýření a opilství, sváru a jiných nemravností, jak je psáno v epištole Římanům.

Na závěr bych se vrátil k poslední větě čteného evangelia, která dokazuje Ježíšovo Božství a pravdu. A proto nikdo proti tomu nemohl nic říci. A to samé dnes. Dokáže někdo odporovat, nebo říci něco proti Ježíšovým výrokům, které v našem případě opakuje zákoník? Nikdo se ho otázat neodvážil. Věřím tomu, že dnes také ne. Ani dnes by to nikdo nedokázal rozporovat. Ježíš tedy stojí nad zákonem. Jeho slovo je věčné a pravdivé. A nejen to, je to především slovo lásky a života. A láska je naplněním Božího zákona. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ