Lukáš Volkman: Lidský soud podle zdání

Janovo evangelium 8,14-15: Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.“

Perikopou Spor o Ježíšův původ jsem se již zabýval v jiných promluvách – dnes bych se rád zastavil u toho verše 15: „Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.“ Zdá se mi totiž naprosto příznačný pro dnešní dobu a zasahuje snad do všech oblastí lidského života. Souzení i posuzování všeho a všech podle zdání. Mám pocit, že v tomto směru jsme snad nejlepší, nebo přesněji nejtroufalejší národ na celém světě. Každý všemu nejlépe rozumí, každý se cítí oprávněn všechno posoudit a do všeho s prominutím – mluvit. To se netýká jen hospodských řečí, na které má vliv míra vypitého alkoholu. Dokážeme totiž posuzovat nejen politickou situaci či sportovní výkony, ale i mezilidské vztahy, které se nás netýkají a také samozřejmě duchovní otázky včetně samotné existence Boha, a to i přesto že třeba nemáme ani nejmenší tušení o síle víry, biblickém svědectví, sdílejícím či pomáhajícím si společenství církve ani o modlitebním ztišení.

Je to stejný rozdíl, o jakém hovoří Ježíš v našem textu. Rozdíl mezi zdáním a věděním, rozdíl mezi pocitem či dokonce předsudkem a osobní zkušeností. Relativita názorů a silný důraz na subjektivismus je jistě umocněn ztrátou autorit, zejména ztrátou autority, kterou představuje dokonalý, všemohoucí a svatý nebeský Bůh Otec. A tak žijeme v postmoderní době, kdy každý má svou pravdu i svou víru a v důsledku toho předsudek, zdání či vědění mohou mít stejnou váhu. Připomíná mi to krásný vtip Vladimíra Renčína, kdy dva Čecháčci v nějakém světově proslulém muzeu stojí před sochou řeckého filozofa Sokrata a na ní vytesaném jeho geniálním výrokem: „Vím, že nic nevím.“ A ten jeden povídá tomu druhému: „To já vím svoje.“ Toto vědění svého je v naší zemi velice zakořeněné, a i proto možná patříme k nejateističtějším státům na světě. Bývají to pocity, zdání, klam, které vydáváme mylně za vědění. Víme-li své, potom už nemusíme být přesvědčovaní, ani netoužíme být přesvědčeni. Tento stav je pro duchovní život zhoubný v tom, že lidé ztratí potřebu hledání, kladení si zásadních otázek svého bytí. A ačkoliv nemají o některých věcech ani tušení, myslí si, že vědí všechno, a proto i všechno posuzují. Tento postoj je naprostým protipólem pokory, a tak i poznávání Boha. Neboť Boha nelze poznat jinak než v nejistotě, v tápání, v otevřené upřímnosti a přiznané nedostatečnosti, nedokonalosti, odkázanosti na něj.

Boží pohled je od lidského zásadně odlišný v tom, že není ovlivněn zdáním a že nevychází z vnějších úkazů, nýbrž z nejhlubších poznatků. Bůh nehledí na to, co má před očima, ale k srdci člověka (jak čteme v Písmu) a jedině On je schopen do těchto skrytých, temných a často nepřehledných hlubin dohlédnout. Z tohoto pohledu je víra neustálým přehodnocováním také našich pohledů, výroků i odsudků. Našeho zatracování stejně jako nekritického nadšení. Víra, to je především prostor pro posun a změnu nejen našeho nazírání, ale především pro změnu a proměnu pozorovaného objektu – lépe – jedince. Tam, kde není otevřen prostor pro tento Boží zásah a zázrak –a  dochází k odsouzení, je tím vyloučeno Boží působení. To jistě neznamená v žádném případě podcenění obezřetnosti či opatrnosti tam, kde je to na místě.

Skutečnost řečená farizeům, že soudí podle zdání, platí i do řad církve – jistě i naší. Mnohokrát jsme neodsoudili jen mnohé bližní, které jsme dostatečně nepoznali, ale i Boha samého, jehož milost a láska nám unikla. Zvláště ve vypjatých situacích či krizích se lidé rádi uchylují k soudům podle zdání, sympatií nebo představ, které si vytvořili dříve. To vede až k zaslepenosti, někdy až fanatismu, kdy nazíraný problém nevidíme v jeho celistvosti, hloubce či nebezpečí, ale jen v úzkém výseku zaměřenému pouze k naší osobě či postavení. V důsledku toho, skutečnosti, které by byly zcela zřejmé, jsou zlehčovány a jsou hledány jiné falešné příčiny některých událostí. Biblické nároky jsou pak zploštěny či opomenuty. A tak často se přesvědčujeme – ve veřejném politickém i církevním prostředí o platnosti výroku Heinricha Heina: „Slova jsou stvořena na to, aby zakrývala myšlenky.“ Dodávám – někdy aby zdůvodňovala naši bezmyšlenkovitost.

Nepodlehnout urychleným soudům a prázdným plytkým výrokům je někdy hodně těžké a jedině pokorná víra nám může pomoci. Polský myslitel Stanislav Jerzcy Lee kdysi napsal: „Myšlenky některých lidí jsou tak plytké, že jim nesahají ani po hlavu.“ Myslím, že čím nestojí za to se brodit, nadto je možné se povznést. Zejména však spoléhejme na jediné: Boží soud je úplně jiný, neboť náš Spasitel Ježíš, jak čteme v dnešním textu – podle zdání nesoudí nikoho. Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ