Lidský hlas

Texty: Ž 130,1-2;  Mt 3,1-3; Ž 68,33-34

„Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.“

„Za těch dnů vystoupil Jan Křitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

„Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku, tomu, jenž jezdí po nebi, po nebi odvěkém. Hle, vydal hlas, hlas plný moci.“

„Hlas volající“

Říká se, že lidský hlas je nejdokonalejší nástroj. To platí nejen pro oblast hudební, kde můžeme hovořit o typech hlasu, tónech či různých technikách, ale hlas je také nejdokonalejším nástrojem ve smyslu dorozumění se a komunikace, stejně jako bývá často největší překážkou v porozumění si, pochopení nebo alespoň k vzájemné toleranci. Z toho je zřejmé, že samotný hlas nestačí. Je zapotřebí zapojit také rozum, cit a empatii.

O hlasu by bylo možné hovořit i z hlediska biologického – o jeho vzniku, utváření, o různých nebezpečích i nemocech, což  by byla přednáška spíše pro foniatra.

V této souvislosti bych se ale o jedné poruše, uvedené ve slovníku cizích slov přesto rád zmínil Jedná se o fonismus, tedy (cituji) „vnímání zvuku bez skutečného zvukového podnětu drážděním neakustických smyslových orgánů“. Obrazně by se dalo říci, že touto poruchou trpí kdekdo. Jednak ti, kteří slyší „trávu růst“ a jsou patologicky podezřívaví, dále ti, kteří jsou čímkoliv podrážděni, aniž by člověka vyslechli do konce, a nakonec se jedná i o ty, kteří obsah slov svých bližních mají přehlušen svými předsudky, soudy, nebo pocitem strávení veškeré moudrosti světa.

Když položíme vedle sebe podezíravost, netrpělivost a pýchu, tak se celkem spolehlivě můžeme v té či oné chvíli sami diagnostikovat a zařadit.

Obávám se, že syndromem fonismu je u nás totálně postižena nejen celá politická scéna, ale do značné míry i celá společnost a všechny církve.

Rozvoj vědy a techniky umožnil nejen přenášení hlasů i na obrovské vzdálenosti, ale také možnosti odposlouchávání hlasu, zkreslování, syntetické napodobování a úplné falšování.

A tak musel vzniknout i specifický obor v kriminalistice – zvuková expertíza tzv. fonoskopie. (Po pravdě řečeno, ani by člověk nevěřil, kdy se takový obor může v životě hodit.)

Když mluvím o lidském hlasu a o technice, dovolte mi ocitovat otcovu báseň, která se přímo jmenuje „Hlas“

„Balancovat lze i po telefonní šňůře.
Hlas, odvážný provazochodec, přechází nad ulicemi,
nad městskými centry.
Pro jediného účastníka provádí svou duševní exhibici.
Chce dojít vyslyšení.“

Toto balancování lze ovšem vykonávat i u mobilních bezdrátových telefonů. Problém nastává, když neprovádíme duševní exhibici jen pro jediného účastníka, ale je jich víc – tedy když jsme odposloucháváni. To potom nemusíme balancovat jen v myšlenkové rovině, ale i na hraně zákona. Odposlouchávání nebylo jen jednou z mocenských zbraní komunistické diktatury, ale na tento problém narážíme stále, a stále je řešena otázka, kdy je to ještě zákonné a kdy už ne. A proto  mi dovolte ocitovat ještě i jednu další otcovu báseň, která je i dnes více než aktuální. Jmenuje se „Jeden druhému“

„Neslýchané doby, v nichž jeden druhému nemá kdy naslouchat
ani ho vyslyšet, pouze odposlouchat.“

Zdá se mi, že v této hektické době je čas k naslouchání anebo vyslyšení ještě vzácnější a je to velká škoda, protože by se předešlo mnohému nedorozumění, mnohým rozpadům vztahů i manželství a v některých krajních případech i některým  sebevraždám.

Schopnost naslouchat je mimořádně důležitá, a to i tehdy, kdy nemáme k vyslyšené situaci co říci, nebo se nám nedostává slov.

Jde tedy o to, abychom se i skrze víru naučili být trpělivými příjemci lidských hlasů, nářků i proseb, a zároveň abychom nevyslyšeli každou pomluvu a zlobu, zvláště, máme-li s dotyčným dobré osobní zkušenosti. Protože i vyslyšení čehokoliv bývá příčinou rozpadu přátelství i partnerství a způsobuje i obrovské zlo uvnitř církve nebo náboženské obce.

Z našeho textu o Janu Křtiteli ovšem vyplývá, že on byl „hlasem volajícím!“. A to si myslím, že je úlohou každého křesťana. Být volajícím hlasem a zvěstovatelem evangelia. Nejde o kolovrátkové a stereotypní fráze a hesla,  ani o tlampačové výzvy a nábory, či laciné a prázdné výkřiky, ale o vnitřní hlas svědomí a Božího povolání, který může být někdy úplně tichý a jindy zase hlasitý, to podle potřeby. Tento hlas, v určité harmonii doprovázený i našimi skutky by ovšem neměl směřovat pouze ven, k cizím příjemcům, ale i dovnitř, do našeho srdce, do našeho ztišení se a zastavení v rychlém běhu dnů. Jenže hlas svědomí a ztišení se ve všem tom okolním hluku často zcela přeslechneme.

S.a b., lidové úsloví „hlas lidu – hlas Boží“ z biblického pohledu naštěstí neplatí. Hlas Boží je totiž naprosto jedinečný, svébytný i nezávislý, a na rozdíl od lidské velkohubosti je i skutečnou silou a mocí,  skrze kterou bylo stvořeno všechno co jest, a skrze kterou jsme byli i my povolání do služeb víry, naděje i lásky, tedy i do role jakési ozvěny a nedokonalého reproduktoru Božího hlasu.

S. a b. obracejme se k Hospodinu, který nás neodposlouchává, ale slyší nás a naslouchá našim modlitbám, a proměňujme se skrze víru, aby v té záplavě informací i slov jsme se alespoň někdy také stávali „hlasem, volajícím na poušti“. Amen

 

Zkosené hrany: ZPĚT NA KÁZÁNÍ