Lukáš Volkman:
Kázání na téma Zuby – ale také o Janu Husovi

Matoušovo evangelium 8,10-12: „Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů.“

Sestry a bratři milí přátelé k zacházení s osobností Mistra Jana Husa, některé projevy slavností a především pak k vnímání husitství, jak je zaujímá naše církev, bych měl určité výhrady. Ale i přes různé výtky k některým projevům a postojům k tomuto, jak v naší církvi tak i jinde, zůstává neoddiskutovatelnou pravdou, že Mistra Jan Hus je osobností mimořádně silnou, významnou i stále inspirující a tudíž letošní kulaté 600. výročí je naprosto jedinečné a pro každého z nás i neopakovatelné. Proto si naše náboženská obec připomněla Jana Husa v rámci zahradní slavnosti i výletem na Krakovec – Husovo poslední útočiště v Čechách – a též speciálním rozšířeným komponovaným večerem. Rád bych uspořádal v září i výlet do Husince. Neopakovatelné výročí se netýká totiž jenom jeho smrti, ale i čehokoliv co udělal či napsal. A právě v den, kdy znělo ve sboru toto kázání (7. června), to bylo přesně na měsíc a den 600 let od jednoho z jeho listů, který napsal 7. června „Přátelům v Kostnici“. Zaujala mne v něm – mimo jiné – věta: „Měl jsem za to, že jest na koncilu větší kázeň a slušnost.“ Avšak celý list, jako i všechny ostatní, je povzbuzující a prosakuje z něj láska, trpělivost a zájem o druhé, a to i přes nejen veliké starosti ale i zdravotní problémy. Právě na velikost Husova utrpení, ale i na velikost jeho víry, ukazuje závěr tohoto dopisu: „Nyní mne trápí bolest zubů a na tvrzi mne trápilo zvracení s krví, s bolestí hlavy a kaménkem. To jsou tresty povinné za hříchy a zároveň známky lásky Boží ke mně.

Mistr Jan Hus již v březnovém dopise Panu Janovi z Chlumu píše o žlučových kamenech, těžkém zvracení a horečkách. Profesor František Šmahel ve své knize Jan Hus k tomu dokonce napsal: „Strážci se již obávali nejhoršího, proto ho vyvedli z vězení a zavolali papežova lékaře.

A ke všem těmto těžkostem se – jak se dovídáme právě z dopisu ze 7. června – se přidala bolest zubů. Proto jsem pro tuto bohoslužbu vybral biblické texty zaměřené na zuby. Zuby jsem se před pár lety již zabýval ve dvou kázáních a několik myšlenek bych uvedl i zde.

Již starověký římský spisovatel a důvěrník císaře Nerona – Arbiter Petronius, kterému se nakonec Nero odvděčil tak, že ho donutil spáchat sebevraždu – vidíte nejen, že Jan Hus měl přátele, kteří nakonec usilovali o smrt svého přítele –, tedy Petronius napsal „Voda má zuby“. To znamená, že odpůrce vody – voda kouše. Uvědomil jsem si, že mít zuby může pro někoho znamenat cokoliv, a to nejen záporného. Zuby může mít například i víra anebo i láska, zvláště je-li zahořklá, sobecká nebo třeba opičí.

Vedle toho i některých lidí lze mít „plné zuby“, což jste možná někteří zažili a možná jste se i v těch místech sami ocitli. V takových případech je ale třeba spíše „zatnout zuby“ a pokusit se přemístit do srdce anebo alespoň do určité neutrality. To ovšem neznamená, že někdy nepadne kosa na kámen, což úsměvně vyjadřuje latinské přísloví „rodete dentem dente“ – tedy kousat zub zubem.

Mnohé střety, rány, pády a zranění (zvláště ta vnitřní) mohou být velice bolestivá a zdlouhavá, zvláště když jsme jakoby zakousnuti do pocitů křivdy, výčitek, obviňování a sebeobviňování, takže často ani „čas, který je nejlepší lékař“, nic nezmůže. Rozhodně ale určité smíření může přinést víra a odpuštění, což vidíme nejen u Ježíše Krista ale i u mistra Jana Husa, který se i za své nepřátele modlil.

Ve světe biblickém mají zuby zpravidla rovinu zápornou. Skoro ve všech textech jsou buď zdrojem utrpení či bolesti anebo nebezpečnou, ohrožující zbraní. (Žalm 3,7-9, Zjevení 9,6-9, Přísloví 10,26 ad) V evangeliích, když Pán Ježíš popisuje vyloučení ze života věčného obrazy o pekle, ohni nebo temnotě, používá často příměr „tam bude pláč a skřípění zubů“. A právě z tohoto ohně, pláče a skřípění zubů měl mistr Jan Hus daleko větší strach než ze skutečného ohně i jakéhokoliv utrpení. Vyvržení z instituce církve, vyvržení do tmy a do smrti, které mohli způsobit středověcí církevní představitelé nebylo Husovi ničím, ve srovnání s vyvržením z Království nebeského a stolování s Abrahamem, Izákem a Jákobem.

Možná – a to ví jen Bůh sám – Ježíšova slova, řečená setníkovi v našem evangelním textu „Pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalez i nikoho,“ by se dala vztáhnout i na Mistra Jana Husa, protože tak velikou víru v naší zemi také nelze jen tak najít.

Vrátíme-li se v přeneseném slova smyslu naposled k zubům, lze říci, že pojem zub bývá také dáván do slovního spojení se „zubem času.“ Můj otec v knížce Tlak mé krve otiskl i báseň „Stomatologie“. „Zub času zubí se. Čelisti let drtí nás svým skusem – než zem nás polkne. Zub času se svými kazy přebolí… Dutino ústní – do tebe vložen byl chrup i slovo – ne protézy slov, které slyším cvakat i v projevech básnických.“ Zubu času nemilosrdně podléhá celé stvoření, ale dříve, než přijde „zubatá s kosou“, dříve než nás „polkne zem“, býváme drceni či pohlcení kde čím a kde kým. Skrze víru ale může být do našich srdcí vloženo slovo života. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi, jak píše evangelista Jan. Je to slovo o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Přijetím tohoto slova nejsme ušetřeni účinků zubu času a pohlcení smrtí, které nebyl ušetřen ani Ježíš Kristus, ale je nám za její hranicí nabídnut život věčný, který už žádným kazům, ani zubům a dokonce ani zubu času nepodléhá. Jde tedy o to, aby v naší pomíjitelné pozemskosti byl přítomen skrze víru již rozměr věčnosti. Teprve až z toho pohledu mnohdy dokážeme skousnout a strávit nejen řadu nepodstatných věcí, nesrovnaných vztahů i pocitů nespravedlností, které by nám jinak „ležely v žaludku“ anebo jsme jich měli „plné zuby“, ale pomáhá nám to strávit i věci nejtěžší a nejbolestnější. Podstatné je, aby Boží láska nepronikala jen do našich slov, ale těž i postojů, vztahů a skutků.

Jak k tomu nabádá stále aktuální slovo apoštola Pavla zapsané v listě Galatským 5,14 – 45:

„Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově – Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte se pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Amen.

ZPĚT NA KÁZÁNÍ